ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ  การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปในงานอาชีพ  การจัดการเอกสาร  การจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การนำเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์  สื่อผสมและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการผลิตสื่อประเภทต่างๆ การสืบค้นข้อมูล  สารสนเทศเพื่อพัฒนางานอาชีพด้วยคอมพิวเตอร์