ศึกษาและปฏิบัติ การใชเครื่องมือวัดและเครื่องมือทดสอบ แกไขขอขัดของระบบจุดระเบิด
ระบบสตารต ระบบประจุไฟ ระบบแสงสวาง ระบบสัญญาณและอุปกรณอํานวยความสะดวกในระบบ
ไฟฟารถยนต