จุดประสงค์รายวิชา ๑. เพื่อใหมีความเขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติกระบบไฮดรอลิกและระบบควบคุม ๒. เพื่อให้สามารถออกแบบติดตั้งและบํารุงรักษาระบบนิวเมติกและระบบไฮดรอลิกทั้งแบบเชิงกลและแบบไฟฟา ๓. เพื่อใหมีเจตคติที่ดีในการสืบเสาะหาความรู้เกี่ยวกับการทํางานของระบบนิวเมติกและไฮดรอลิก และมีกิจนิสัยในการทํางานด้วยความรอบคอบและปลอดภัย มาตรฐานรายวิชา ๑. เขาใจหลักการทํางานของระบบนิวเมติกและระบบควบคุม ๒. ออกแบบติดตั้งและบํารุงรักษาระบบนิวเมติกแบบเชิงกล ๓. ออกแบบติดตั้งและบํารุงรักษาระบบนิวเมติกแบบไฟฟ้า ๔.เขาใจหลักการทํางานของระบบไฮดรอลิกและระบบควบคุม ๕.ออกแบบติดตั้งและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกแบบเชิงกล ๖.ออกแบบติดตั้งและบํารุงรักษาระบบไฮดรอลิกแบบไฟฟ้า คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบนิวเมติกหลักการทํางานเบื้องตนของระบบนิวเมติกอุปกรณ์ในระบบนิวเมติก เชน ปั๊มลม วาล์ว อุปกรณทํางานรวมทั้งระบบสุญญากาศ ฯลฯ การเขียนผังวงจรนิวเมติกและการแสดงการเคลื่อนที่ การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกแบบทํางานตอเนื่อง อุปกร์ไฟฟ้า และโซลิ นอยด์วาลว การออกแบบและเขียนวงจรนิวเมติกควบคุมการทํางานด้วยรีเลยไฟฟ้าและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การบํารุงรักษาและแก้ไขปัญหาของระบบนิวเมติก ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบและติดตั้งระบบไฮครอลิก หลักการทํางานเบื้องต้นของระบบไฮดรอลิกอุปกรณในระบบไฮครอลิก เชน น้ำมันไฮดรอลิก ชุดตนกําลัง วาลว และอุปกรณทํางาน ฯลฯ การเขียนผังวงจรไฮดรอลิก การออกแบบและเขียนวงจรไฮดรอลิกควบคุมดวยรีเลยไฟฟาและโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร (พีแอลซี) การบํารุงรักษาและแกไขปญหาของระบบไฮดรอลิก