คำอธิบายรายวิชา

                การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทำดอกไม้จากวัสดุอื่น  5 ชนิด การเลือกวัสดุ การทำแบบดอก ใบ การผสมสี  การดามลวด  การรีดกลีบดอก ใบ การทำเกสร การเข้ากลีบดอกใบ การเข้าช่อ การเลือกภาชนะ ในการจัดบรรจุ การคิดราคาต้นทุนกำไร การรักษาเวลาตามกำหนด

                ปฏิบัติ ออกแบบทำแบบดอกไม้ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ประดิษฐ์ดอกไม้ คำนวณต้นทุนและกำหนดราคาขาย