คําอธิบายรายวิชา
           ศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดลอมและความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
สาเหตุและมาตรการ ปองกันโรคจากการประกอบอาชีพ สาเหตุและมาตรการปองกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานอาชีพ อันตรายและการปองกันสภาพแวดลอมในงานอาชีพ เกี่ยวกับ การสั่นสะเทือน เสียง แสงสวาง การแผรังสี อุณหภูมิ ไฟฟา และสารเคมี