ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ การบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ ชนิดของอะลูมิเนียม เส้นหน้าตัด การประกอบติดตั้งโครงสร้างอะลูมิเนียมอาคาร ประกอบติดตั้งผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม ประมาณราคางานอะลูมิเนียมประเภทต่าง ๆ