คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาประเภท  หลักการทำงานและการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไอน้ำ  เตาและอุปกรณ์การเผาไหม้  ระบบกำจัดขี้เถ้า  ระบบน้ำเลี้ยง  ระบบไอน้ำและการนำไปใช้งาน  เครื่องจักรไอน้ำ  กังหันไอน้ำ  อุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัย  และกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องกำเนิดไอน้ำ