ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  หน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่  ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน นาโนเทคโลยี  โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง  ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตระบบนิเวศ