คำอธิบายรายวิชา

                    ศึกษาความหมายและความสำคัญของธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ การจัดการทั่วไปและการใช้

เทคโยโลยีประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณและคุณสมบัติของผู้ประกอบธุรกิจ ระบบการแลกเปลี่ยน แหล่งเงินทุน

สถานบันที่ช่่วยสนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ