แผนการสอน/แผนจัดการเรียนรู้สมรรถนะอาชีพ

จุดประสงค์รายวิชา

การหยุดและกลับทิศทางการหมุน

1. เพื่อให้มีความเข้าใจสัญลักษณ์ที่ใช้ในงานควบคุมตามมาตรฐานต่างๆ

2. เพื่อให้สามารถเลือกวัสดุอุปกรณ์ควบคุมไปใช้งาน

3. เพื่อให้เข้าใจหลักและวิธีการเริ่มเดินมอเตอร์ การควบคุมความเร็วมอเตอร์

4. เพื่อให้มีทักษะในการต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดิน การควบคุมความเร็วมอเตอร์

การหยุดและการกลับทิศทางการหมุน

5. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ มีความมั่นใจ ภาคภูมิใจในวิชาชีพที่เรียน รักงาน

มาตรฐานรายวิชา

1. เข้าใจหลักการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า

2. เลือกใช้ปกรณ์การควบคุมและอุปกรณ์การป้องกันเครื่องกลไฟฟ้า

3. ต่อและทดสอบวงจรควบคุมและวงจรกำลังแบบต่างๆ

สมรรถนะรายวิชา

1.ระบุหลักการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าตามมาตรฐาน

2. เลือกใช้ปกรณ์การควบคุมและอุปกรณ์การป้องกันเครื่องกลไฟฟ้าตามมาตรฐาน

3. ต่อและทดสอบวงจรควบคุมและวงจรกำลังแบบต่างๆตามมาตรฐาน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับสัญลักษณ์ในงานควบคุมตามมาตรฐาน DIN, IEC , ANSI

การเลือกขนาดของสาย อุปกรณ์ป้องกันและขนาดของคอนแทกเตอร์ หลักการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้า

กระแสตรงมอเตอร์ไฟฟ้า กระแสสลับ1 เฟส และ 3 เฟส ต่อวงจรควบคุมการเริ่มเดินการหยุด

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับแบบ 1 เฟส และ 3 เฟส

การควบคุมความเร็วและการกลับทิศทางการหมุนด้วยวิธีต่างๆ