ศึกษาเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานเชื่อมทิก (TIG) และมิก/แม็ก(MIG/MAG) เครื่องมือ-อุปกรณ์
วัสดุงานเชื่อม ลวดเชื่อมชนิดและสมบัติของแก๊สคลุม(Gas Shielded) การน ากระบวนการเชื่อมทิก มิก/แม็ก
การเชื่อมใต้ฟลักซ์(Submerged) การเชื่อมและตัดพลาสม่า(Plasma) ไปใช้งาน และปฏิบัติงานเชื่อมเดินแนว
เชื่อมแผ่นต่อชนและตัวที เหล็กกล้าคาร์บอนต่ า เหล็กกล้าไร้สนิมและอะลูมิเนียมด้วยทิก และ มิก /แม็ก ใน
ท่าราบและท่าระดับ โดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักความปลอดภัยและอาชีวอนา
มัยและศึกษาดูงานสถานประกอบการ