ศึึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกับ   หลักการทำงานการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนตเ์ล็กความปลอดภัยในการทำงาน    การใช้เครื่องมือถอดประกอบ   ตรวจสอบชิ้นส่วน   บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง    ปรับแต่งเครื่องยนตเ์ล็กแก๊สโซลีน   เครื่องยนต์เล็กดีเซลและการประมาณราคาค่าบริการ