ศึกษาหลักการออกแบบคำนวณออกแบบโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก  น้ำหนักที่กระทำต่อชิ้นส่วนโครงสร้าง คอนกรีตเสริมเหล็ก การคำนวณออกแบบชิ้นส่วนโครงสร้าง คอนกรีต คาน เสา พื้น บันได ฐานราก โดยวิธีอีลาสติก การคำนวณออกแบบทั้งตัวอาคาร