ศึกษาเกี่ยวกับอัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน และสถิตเบื้องต้น