ศึกษาเกี่ยวกับฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียล และลอการิทึม ฟังก์ชันตรีโกณมิติ และอินเวอร์สฟังก์ชันตรีโกณมิติ กฎของไซน์และกฎของโคไซน์ ทฤษฎีบททวินาม เศษส่วนย่อย ชนิดของเมทริกซ์ การบวกและลบเมทริกซ์ การคูณ เมทริกซ์ด้วยจำนวนจริงการคูณเมทริกซ์ด้วยเมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ อินเวอร์สการคูณเมทริกซ์การแก้สมการเชิงเส้นด้วยเมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระยะทางระหว่างจุดสองจุด จุดกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุด ความชัน รูปแบบของสมการเส้นตรง ระยะทางระหว่างจุดกับเส้นตรง ระยะทางระหว่างเส้นตรงกับเส้นตรง ภาคตัดกรวยที่มีจุดศูนย์กลางหรือจุดยอดอยู่ที่จุดใดๆ ในระนาบ