ศึกษาสมบัติของของไหลในเรื่อง ความหนาแน่น ความดัน  บารอมิเตอร์ แมนอมิเตอร์ แรงลอยตัว ความหนืด การไหลของของไหล สมการแบร์นูลลีย์