คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับ ตัวเลขและกระบวนการที่เกี่ยวข้องทางไฟฟ้า