ศึกษาเกี่ยวกับ  วิวัฒนาการการเมืองการปกครองของไทย พรรคการเมือง องค์กรอิสระตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  การเลือกตั้ง นโยบายในการพัฒนาประเทศ  สิทธิมนุษยชน  การบริหารราชการแผ่นดิน และการปกครองท้องถิ่น