ศีกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะกระบวนการ หน่วยและการวัด แรงและการเคลืี่ยนที่ ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน  นาโนเทคโนโลยี  โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี  สารและการเปลี่ยนแปลง  ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน การรักาาดุลภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ