วิชา งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น   รหัส 2100-1007  ท-ป-น 1-3-2

จุดประสงค์รายวิชา

  1. มีความเข้าใจหลักการทำงานเครื่องยนต์
  2. และเข้าใจการใช้เครื่องมือถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์และเครื่องกลเบื้องต้น
  3. มีทักษะในการถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์และเครื่องกลเบื้องต้น
  4. มีทักษะวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์และเครื่องกลเบื้องต้น
  5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

สมรรถนะรายวิชา

  1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน การปรับตั้ง เครื่องยนต์และเครื่องกล เบื้องต้นตามคู่มือ
  2. ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์และเครื่องกลเบื้องต้นตามหลักและกระบวนการ
  3. วัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องยนต์และเครื่องกลเบื้องต้น

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานของเครื่องกล การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกล เครื่องมือถอดประกอบ เครื่องมือวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องยนต์เบื้องต้น                    ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องยนต์เบื้องต้น  วัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องยนต์เบื้องต้น