ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับทฤษฎีคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการของกราฟิกแบบ Vector และ Raster ประเภทและคุณลักษณะของแฟ้มภาพกราฟิกความแตกต่าง ของกราฟิกแบบ  2  มิติ  การใช้โปรมแกรมสร้างภาพกราฟิกแบบ  Vector และ Raster