ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์
บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบ Desktop 
Publishing การจัดรูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร การเลือกสี ประเภท
ของภาพและการเลือกภาพ ประกอบสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้า
สิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป