ผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบภาษีมูลเพิ่ม  ในการจัดทำบัญชียังปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป  เมื่อมีการรับรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ  หรือเมื่อซื้อสินค้า ซื้อสินทรัพย์  หรือจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ต้องนำหลักฐานทางการค้ามาจดบันทึกบัญชี