จุดประสงค์รายวิชาการส่งเสริมการขาย

1. เข้าใจหลักการและกระบวนการส่งเสริมการขาย
2. เข้าใจกฎหมายและจรรยาบรรณการส่งเสริมการขาย
3. เข้าใจเทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสารการส่งเสริมการขาย
4. มีทัษะในการวางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามสถานการณ์ทางการตลาด
5. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้นการทำงานเป็นทีม               และความประหยัด

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการส่งเสริมการขาย
2. แสดงความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและจรรยาบรรณการส่งเสริมการขาย
3. วางแผนและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามหลักการและสถานการณ์ทางการตลาด
4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทสและการสื่อสารในการส่งเสริมการขาย

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการส่งเสริมการขาย การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภค การส่งเสริมการขายมุ่งสู่คนกลาง การส่งเสริมการขายมุ่งสู่พนักงานขาย ปัญหาและอุปสรรค การวัดผลและประเมินผล กฎหมายและจรรยาบรรณการส่งเสริมการขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการส่งเสริมการขาย