คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของระบบเครือข่าย  ประเภทของเครือข่าย  มาตรฐานการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย  การใช้ระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย  ปฏิบัติการรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย  การบิหารดูแลระบบเครือข่าย  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต