ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานและคุณสมบัติของ เพาเวอร์ไดโอด เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ เพาเวอร์มอสเฟต  วงจรเรียงกระแส วงจรกรองสัญญาณ วงจรออสซิลเลเตอร์ วงจรขยายกำลัง วงจรดิฟเฟอเร็นเชียล ออปแอมป์ วงจรคอมพาราเตอร์ วงจรเร็กกูเลเตอร์  โครงสร้างและการทำงานของไทรริสเตอร์ชนิดต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์วงจรต่างๆ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการทดสอบที่ควบคุมเนื้อหาของภาคทฤษฎี