ศึกษาเกี่ยวกับระบบแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส การต่อโหลดแบบสมดุลและ ไม่สมดุลย์ในระบบ3 เฟส การแก้เพาเวอร์แฟกเตอร์ การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับด้วยกฎหรือทฤษฎี ต่าง ๆ ทฤษฎีการส่งผ่านกําลังไฟฟ้าสูงสุด