ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบนิเวศ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ปัญหาจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากร  มลพิษสิ่งแวดล้อมและแนวทางการป้องกันแก้ไข