ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับปัญหาการบัญชี กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการจัดทำบัญชี จัดทำเอกสารต่างๆ จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานบัญชี เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ ศึกษาค้นคว้าและการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวิชาชีพ ก่อให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงาน