คําอธิบายรายวิชา

ให้นักศึกษาหาความรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ประยุกต์ให้ สอดคล้องกับเทคโนโลยี วางแผน นํา

เสนอโครงการ ผลงานทางวิชาการ การออกแบบ การสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์ในงานอาชีพที่เกี่ยวข้อง

ให้เสร็จในเวลาที่ กําหนด โดยรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ตลอดการทําโครงการและนําเสนอผล

งานให้คณะกรรมการประเมินผล