ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานของวงจรควบคุมเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  การตรวจสอบข้อบกพร่อง  แก้ไขวงจรทางกลและทางไฟฟ้า  การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  การประมาณการโหลดความร้อน  การเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศ  บำรุงรักษาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ