ศึกษา  หลักการวิเคราะห์เวกเตอร์  ระบบ  Coordinate  และการแปลง  เวกเตอร์แคลคูลัส  สนามไฟฟ้าสถิต  สนามไฟฟ้าในวัสดุ  สนามแม่เหล็กสถิต  แรง  วัสดุและอุปกรณ์แม่เหล็ก  สมการแมกซ์เวลล์  และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า