คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งพลังงานไฟฟ้า การผลิตพลังงานไฟฟ้า  วงจรไฟฟ้าในบ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า  หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านประเภทให้ความร้อน แสงสว่าง และพลังงานกล เครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน พลังงานในการดำรงชีวิต ระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ พันธุกรรม  จุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร การเป็นพิษของอาหาร  การใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรม การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใช้ความร้อน  ความเย็น สารเคมี  รังสี  การชะลอการสุกของผลไม้  การยืดอายุของดอกไม้  บรรจุภัณฑ์เพื่อการเก็บรักษาและการขนส่ง  สารเคมีที่ใช้ในชีวิตประจำวันและในสำนักงาน