ศึกษาและฝึกปฏิบัติการฟัง พูด เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพหรือเรื่องราวเกี่ยวับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน การแสดงความคิดเห็น เข้าใจน้ำเสียงความรู้สึกของผู้พูด ใช้ภาษาและท่าทางได้ถูกต้องตามมารยาทสังคมเหมาะสมกับกาลเทสะ ภาษาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพศึกษาความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง ภาษาอังกฤษและภาษาไทย การใช้คำ สำนวน วลี ถ่ายโอนข้อมูลจากเรื่องที่อ่านและฟัง วางแผนการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่มีอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา