ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ การจัดวางวัตถุในจอภาพ การใช้พื้นที่ ตถุสัดส่วน การกำหนดเส้น สี แสง เงา การจัดวางตำแหน่งวัตถุุและการใช้ชนิดของการวางวัตถุแบต่าง ๆ