จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้

  1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ วิธีการเก็บรักษาเครื่องมือวัวดุอุปกรณ์วาดเขียน
  2.  เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนกระบวนการวาดเขียน
  3.  เพื่อให้มีความรู้ในการคิดเป็น  ทําเป็น และแก้ปัญหาตรวจสอบปรับปรุง
  4. ขั้นตอน การทํางาน ด้วยตัวเอง
  5. เพื่อให้มีทักษะในการวาดเขียนและประเมินคุณค่าผลงาน
  6. มีกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบ ใฝ่รู้และมีจรรยาบรรณใน วิชาชีพ

สมรรถนะ

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการวาดเขียนเบื้องต้น

2.  เตรียมวิธีการใช้และการเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์ วาดเขียนหุ่นนิ่งรูปทรง

เรขาคณิตและหุ่นนิ่งรูปทรงเรียบง่าย

3.  จัดภาพ ร่างภาพโครงสร้าง สัดส่วนของหุ่นนิ่งรูปทรงเรขาคณิต และหุ่นนิ่ง

รูปทรงเรียบง่ายตามแบบ

4.  แรเงาน้ำหนักหุ่นนิ่งรูปทรงเรขาคณิต และหุ่นนิ่งรูปทรงเรียบง่าย โดยเน้น เหมือนจริงตามแบบ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์การวาดเขียนพื้นฐาน ฝึกทักษะ

กระบวนการวาดเขียน โดยใช้หลักการจัดภาพ ขนาดสัดส่วนโครงสร้าง การร่างภาพการแรเงา การ

เน้นน้ำหนัก และรายละเอียดให้มีลักษณะคล้ายแบบ