คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาคำศัพท์ สำนวนที่ใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆทางธุรกิจ ฝึกการอ่านเอกสารทางธุรกิจ โฆษณา ประกาศ ตาราง กราฟ กำหนดการ สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ จากสื่อต่างๆ การเขียนโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนบันทึกข้อความ การบันทึกทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมายแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ การเขียนบัตรอวยพรในเทศกาลต่างๆ การติดต่อทางธุรกิจผ่านทางอินเตอร์เน็ต e-commerce