ศึกษาตอเนื่องจากรหัสวิชา 3000-1235เพื่อพัฒนาทักษะทางดานการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อใชในสถานการณจริง ตามสาขางานอาชีพที่เกี่ยวของ และฝกทักษะการวิเคราะห แกปญหา และตัดสินใจในสถานการณจริง ในชีวิตประจําวัน และการทํางาน