คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์การทดลองเคลือบ  สารให้สี  การอ่านค่าวัสดุจากตารางTriaxail blend (ตารางสามเหลี่ยม)และการแสดงผลการทดลอง