คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบัญชีหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินโดยประมาณ หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และหนี้สินระยะยาว การบัญชีส่วนของเจ้าของประเภทห้างหุ้นส่วนเกี่ยวกับการจัดตั้ง การเปลี่ยนแปลงทุนของหุ้นส่วน และการชำระหนี้ห้างหุ้นส่วน การบัญชีส่วนของเจ้าของ ประเภทบริษัทจำกัดเกี่ยวกับการออกหุ้น การให้สิทธิซื้อหุ้น การแบ่งแยกหุ้น การรวมหุ้น เงินปันผล เงินสำรอง การแก้ไขข้อผิดพลาด มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น กำไรต่อหุ้น การเลิกบริษัท และการชำระบัญชี รวมทั้งการแสดงรายการและเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน