ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้พึงประเมินและเงินได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นภาษี การหักค่าใช้จ่าย ค่าลดหย่อน การคำนวณภาษีในอัตราก้าวหน้าและกรณีคำนวณจากรายรับในอัตราร้อยละ  0.5  เครดิตภาษีเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรการเสียภาษีของห้างหุ้นส่วนสามัญและคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

                ปฏิบัติงานคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย