จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

  1. เข้าใจหลักการทำงานของรถจักรยานยนต์

  2, ถอดประกอบ ตรวจสภาพชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์

  3. บำรุงรักษา บริการแก้ไขข้อขัดข้องของรถจักรยานยนต์และประมาณราคาค่าบริการ

  4. มีกิจนิสัยในการทำงานที่ดี  รับผิดชอบ ประณีตรอบคอบ ตรงต่อเวลา สะอาดปลอดภัย และรักษาสภาพ  

      แวดล้อม