คำอธิบายรายวิชา

              ศึกษาและบันทึกเกี่ยวกับการบัญชีห้างหุ้นส่วนโดยละเอียด การบัญชีร่วมค้า

การฝากขาย การขายผ่อนชำระ และการเช่าซื้อ