คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี  การรับรู้รายการ  การวัดมูลค่าและการจำหน่ายจ่ายโอน  ตามมาตรฐานบัญชีของ เงินสด  ลูกหนี้  ตั๋วเงิน  หลักทรัพย์  สินค้าคงเหลือ  เงินลงทุนระยะยาว   ที่ดิน  อาคาร  และอุปกรณ์  และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  รวมทั้งการแสดงรายการ  และการเปิดเผยข้อมูล  ในงบการเงิน