คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศขององค์กร การนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รูปแบบข้อมูล อุปกรณ์รับ-ส่งข้อมูล  การจัดเก็บและดูแลข้อมูล ระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ