ศึกษาหลักการและข้อกำหนดในการวางแผนงานเชื่อม ลักษณะการเกิดความเค้นและ
ความเครียดในโลหะชิ้นงาน เนื่องจากความร้อนจากการเชื่อม การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การหดตัว
และความเค้นจากการเชื่อม อิทธิพลของกรรมวิธีและความเร็วในการเชื่อม การคำนวณการหดตัว
วิธีการป้องกันการเกิดการดึงตัวและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างงานขณะเชื่อม การเปลี่ยนแปลงความแข็ง
แรงและความยืดหยุ่นของเหล็กกล้าที่อุณหภูมิต่าง ๆ ตรวจสอบการกระจายความเค้นในแนวเชื่อม
ด้วยรังสีเอ็กซ์(X - ray) และ (Eddy Current) แผนการจัดลำดับการเชื่อม ความปลอดภัยในงานเชื่อม
การตรวจสอบคุณภาพงานเชื่อมตามมาตรฐานต่าง ๆ AWS , DIN การประมาณราคางานเชื่อม