ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในงานเชื่อมและโลหะแผ่นความตลอดภัยและงานเชื่อมและงานโลหะแผ่น กระบวนการเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า วัสดุเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์ในงานเชื่อม เครื่องจักรและเครื่องมือที่ใช้ในงานโลหะแผ่น การแล่นประสาน(Brazing) รอยต่อที่ใช้ในงานเชื่อมและการแล่นประสานท่าเชื่อม การเขียนแบบแผ่นคลี่อย่างง่ายด้วยวิธีเส้นขนานและแบบรัศมี ขอบงานตะเข็บ หลักการบัดกรี (Soldering) และปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์งานเชื่อมแก๊สและไฟฟ้า การเริ่มต้นอาร์ค การเดินแนวต่อมุม ต่อตัวทีท่าราบ การเขียนแผ่นคลี่ลงบนแผ่นงาน การทำตะเข็บ ดัด เคาะขึ้นขอบ การม้วน และการประกอบชิ้นงานโดยใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลถูกต้องตามหลักการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย