คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของสื่อส่ิงพิมพ์  กระบวนการพิมพ์  การออกแบบสิ่งพิมพ์ เทคนิคการใช้ภาพถ่ายในสื่อส่ิงพิมพ์  และการใช้โปรแกรมผลิตสื่อส่ิงพิมพ์