คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ อุปสงค์ อุปทาน และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทาน และภาวะดุลยภาพของการตลาด ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายรับจากการผลิต และกำไรจากการผลิต การกำหนดราคาสินค้าในตลาดประเภทต่างๆ  รายได้ประชาชาติ องค์ประกอบและการกำหนดรายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ เงินเฟ้อ เงินฝืด และการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมหภาค วัฎจักรเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ และการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง