คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค้าส่ง ค้าปลีก และการจัดตั้งและการหาทุนในการ ดำเนินงาน ประเภทของร้านค้าปลีกค้าส่ง ทำเลที่ตั้ง หลักการจัดซื้อสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลังการ ตั้งราคาขายปลีกค้าส่ง การปฏิบัติเกี่ยวกับกฎหมายของร้านค้าปลีกค้าส่ง การจดทะเบียนการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีป้าย ตลอดจนการทำบัญชีค้าปลีก ค้าส่ง